loginhasło
odzyskaj hasło|nowe konto
 
HOME > Regulamin
Regulamin

Regulamin serwisu i portalu DomDesign.pl

 

Prosimy o zapoznanie się regulaminem dom design.pl

Dalsza treść jest dość typową informacją przekazywaną użytkownikom takich portali.

My jednak chcieliśmy w dwóch zdaniach przekazać ideę  domdesign.pl. Do portalu może zarejestrować się każdy i korzystać bezpłatnie z wielu atrakcyjnych i stale powiększanych możliwości, jednak aby umieszczać produkty w galerii domu design trzeba wykupić odpowiedni pakiet współpracy.  Możliwość  wykupienia pakietu nabywają osoby które  zgłosiły chociaż jeden produkt pozytywnie zaopiniowany przez redakcję DD   (zaakceptowany).

Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji i zgłoszenia produktu do weryfikacji.

 
Redakcja Galerii   DomDesign.pl

 

 

poniższy regulamin dotyczy wszystkich użytkowników portalu DomDesign.pl


Definicje:

 

a. wydawca i właściciel domdesign.pl jest firma KiM  zarej.w 05-506 Magdalenka ul.Leśna 2 NIP 952 000 17 66
b. użytkownik Portalu – każdy Internauta odwiedzający portal  domdesign.pl
c. regulamin – niniejszy regulamin określający warunki korzystania przez Użytkowników z Portalu domdesign.pl, dostępny pod adresem internetowym:  WWW.domdesign.pl
d. subskrybent Newslettera – Użytkownik Portalu, który dopisał adres e-mail do listy Subskrybentów Newslettera i potwierdził wolę otrzymywania Newslettera w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
e. Niezapowiedziane Wiadomości – wiadomości elektroniczne, wysyłane na podane dobrowolnie przez Użytkowników adresy e-mail, zawierające informacje dotyczące bezpośrednio serwisów, czasopism, usług i produktów Wydawcy (np. zmian, promocji), a także informacje handlowe, w tym reklamy, których wysyłka została opłacona przez klientów Wydawcy.

I. Postanowienia ogólne
1. Każdy Użytkownik, który korzysta z domdesign.pl, oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
2. Przepisy zawarte w niniejszym Regulaminie określają zasady korzystania z Portalu domdesign.pl przez Użytkowników.
3. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian w niniejszym Regulaminie.

 

I. Prawa autorskie


1. Wszelkie treści zamieszczone w domdesign.pl są chronione prawem autorskim przysługującym Wydawcy lub innym podmiotom, które uprawniły Wydawcę do wykorzystania ich materiałów w Portalu.
2. Powyższy zapis odnosi się w szczególności do takich treści jak: artykuły prasowe, zdjęcia, grafiki, nagrania audio i wideo, nazwy i znaki towarowe oraz dokumenty. Ochronie z tytułu zapisów praw o własności intelektualnej podlegają również układ treści i szata graficzna Portalu domdesign.pl.
3. Użytkownicy mogą korzystać z treści zamieszczonych w Portalu domdesign.pl tylko na swój osobisty użytek, na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
4. Jakiekolwiek użytkowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie treści zamieszczonych w Portalu domdesign.pl, wykraczające poza osobisty użytek, wymaga pisemnej zgody Wydawcy i może się odbywać tylko we wskazanym zakresie. Zapis ten stosuje się również do wykorzystywania przez Użytkowników treści zamieszczonych w domdesign.pl w celach niekomercyjnych.
5. Użytkownicy, którzy zamieszczają własne treści w Portalu domdesign.pl za pomocą dostępnych narzędzi, zgadzają się tym samym na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie osobistego użytku oraz redagowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie ich przez Wydawcę.
6. Użytkownicy, którzy zamieszczają własne treści w Portalu domdesign.pl za pomocą dostępnych narzędzi, oświadczają tym samym, że do wszystkich publikowanych treści przysługują im majątkowe prawa autorskie, które w sposób nieodpłatny udostępniają Wydawcy w celu ich dalszego rozpowszechniania i używania, w tym zwielokrotniania dowolną techniką.
 

 

III. Ogłoszenia

 

       1. domdesign.pl nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami.
 
       2. domdesign.pl zastrzega sobie prawo usunięcia/blokowania ogłoszeń bez podania przyczyny.
 
       3.domdesign.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i   

          rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna. Portal domdesign.pl w miarę  

          możliwości star a się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z    

         regulaminem   działań.
       4.domdesign.pl, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą serwisu ogłoszeniowego       

        portalu     

       5.domdesign.pl, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności

          towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.
 
      6.domdesign.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia konta Użytkownika/ogłoszenia, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego

         Regulaminu, a w szczególności: spam, reklama konkurencyjnych serwisów ogłoszeniowych oraz używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne.

          zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla portalu domdesign.pl
 
IV.Użytkownik serwisu ogłoszeniowego

 1. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego, zobowiązuję się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
   
 2. Użytkownicy serwisu ogłoszeniowego, zobowiązują się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe użyte w ogłoszeniu.
   
 3. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego, zrzeka się roszczeń wynikających z użytkowania serwisu (zablokowanie, usunięcie, edycja ogłoszenia oraz konta użytkownika).
   
 4. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być treści zgodne z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności towary oraz usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu
   
 5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie zostanie zablokowane konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji DomDesign.pl podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
   
 6. Użytkownik powinien zatroszczyć się o to, aby oferty z jego konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.
   
 7. Portal DomDesign.pl przetwarza dane użytkownika, w tym numer IP, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik, dodając ogłoszenie oświadcza iż zgadza się na przekazanie adresu e-mail, oraz danych umożliwiających jego identyfikację (ip, host, cookie), organom uprawnionym, a także w uzasadnionych przypadkach przekazania adresu e-mail osobie/firmie, na której szkodę działa użytkownik.
   
 8. Użytkownik powinien zadbać o to, aby nagłówki ogłoszeń były związane z treścią ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych. Treść ogłoszenia nie powinna być wprowadzana wyłącznie wielkimi literami.
   


V.Zasady dodawania ogłoszeń

 

 1. Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia.
   
 2. Użytkownikom, zabrania się umieszczania ogłoszeń których:
  • treść ogłoszenia nie odpowiada wybranej kategorii;
  • treść jest niezgodna z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce;
  • treść nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi;
  • treść narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www a także zdjęć załączanych do ogłoszeń);
  • treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach (również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ogłoszeniach);
  • treść ogłoszenia oferuję prace w charakterze: - odbierania e-maili reklamowych - wypełnianie ankiet przez internet - zapisywanie się do programów partnerskich z linkami/numerami referencyjnymi;
  • treść ogłoszenia oferuje pracę w charakterze: modelki/tancerki/statysty, zawierająca tylko adres e-mail;
  • treść obraża, komentuje usługi, firmy, osoby;
  • treść reklamuje serwisy konkurencyjne, strony pośredniczące w sprzedaży usług itp.;
  • treść promuje wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi;
  • treść oferuje sponsoring, odpłatne usługi seksualne (z wyłączeniem kategorii Towarzyskie: Sponsoring, sex);
  • treść ogłoszenia zawiera ciągi powtarzających się znaków i cyfr;
  • treść namawia do podjęcia pracy w danej firmie/organizacji, a w danych kontaktowych tego ogłoszenia nie znajdują się informację pozwalające zidentyfikować daną firmę tj. pełna nazwa firmy, imię i nazwisko osoby dodającej ogłoszenie, adres siedziby.
  • treść wyraźnie proponuje bądź w jakikolwiek sposób sugeruje wynajem pokoju/nieruchomości w zamian za usługi seksualne (z wyłączeniem kategorii Towarzyskie: Sponsoring, sex).
 3. Zabrania się umieszczania:
  • ogłoszenia zawierające treści pornograficzne (również zdjęcia),
  • ogłoszenia których treść jest wulgarna,
  • ogłoszenia zawierające treści oraz zdjęcia łamiące prawo obowiązujące w Polsce (np. pornografia z udziałem dzieci ),
 4. W kategorii "Holiday Design"
  • ogłoszenia nadawane przez agencję pośrednictwa wynajmu nieruchomości, w tej kategorii, muszą być oznaczone  dopiskiem "pośrednictwo/agencja "
 5. W przypadku złamania co najmniej jednego z w/w punktów regulaminu, portal DomDesign.pl  zastrzega sobie możliwość zablokowania konta użytkownika jak i ogłoszeń. W przypadku blokady ogłoszeń płatnych, użytkownik zrzeka sie jakichkolwiek roszczeń z tytułu wniesionej wpłaty.
 6. W sytuacji w której, jedno ogłoszenie łamie regulamin - blokowane są wszystkie ogłoszenia użytkownika, a on sam jest informowany poprzez automatycznie generowaną wiadomość o ich zablokowaniu. Jeśli nadal na koncie, dodawane będą ogłoszenia łamiące regulamin - portal domdesign.pl ma prawo zablokować dane konto, bez informowania o tym użytkownika.Polityka prywatności

 

1. Wydawca nie narusza prawa do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Portalu domdesign.pl i stosuje zapisy odpowiednich ustaw, w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18.07.2002r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Korzystanie z Portalu domdesign.pl – za wyjątkiem usług i baz informacji wymienionych w §1. ust. 7 – nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych, które pozwalałby na jego identyfikację.
3. Użytkownicy, którzy korzystają ze świadczonych przez Portal domdesign.pl usług promocyjno-reklamowych i pośrednictwa sprzedaży, wymienionych w §1. ust. 7, wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wydawcę w celu prawidłowego świadczenia ww. usług, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu. Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych i poprawiania ich, a wszelkie dane osobowe przekazują Wydawcy dobrowolnie.
4. Użytkownicy, którzy korzystają z dostępnych w domdesign.pl narzędzi do zamieszczania własnych treści – w szczególności komentarzy i opinii, sami decydują o podaniu niektórych swoich danych osobowych. Po zatwierdzeniu przez Użytkownika są one widoczne dla wszystkich odwiedzających Portal i tym samym nie podlegają Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem §4. ust. 5.
5. Użytkownik ma prawo zastrzec adres e-mail, podawany podczas rejestracji na forum Portalu domdesign.pl, tylko do wiadomości Wydawcy.
6. Wydawca ma prawo organizować ankiety i konkursy kierowane do Użytkowników Portalu domdesign.pl. Podanie danych osobowych, pozwalających na identyfikację Użytkownika, jest wtedy dobrowolne. Użytkownikom, którzy nie wezmą udziału w ww. ankietach i konkursach, nie zostanie z tego powodu ograniczony dostęp do Portalu.
7. Dane osobowe, podane w sytuacji opisanej w §4. ust. 6., są wykorzystywane przez Wydawcę tylko w celach informacyjnych na wewnętrzny użytek Wydawcy.
8. Wydawca wykorzystuje cookies, czyli pliki tekstowe niewielkich rozmiarów, wysyłane do komputera Użytkownika i identyfikujące go oraz pozwalające na poznanie niektórych jego zachowań w Internecie. Informacje pozyskane tą drogą są wykorzystywane na wewnętrzny użytek Wydawcy. Warunkiem działania cookies na komputerze Użytkownika jest zezwolenie na ich akceptację przez przeglądarkę internetową i nieusuwanie z dysku twardego komputera, przy czym brak akceptacji cookies, jak również ich usunięcie, może powodować ograniczenia Użytkownika w dostępie do Portalu.
9. Użytkownicy mają możliwość bezpłatnej subskrypcji cyklicznego elektronicznego Newslettera Portalu domdesign.pl.
10. Aby zostać dopisanym do listy Subskrybentów Newslettera, Użytkownik musi podać adres e-mail za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego w Portalu domdesign.pl. Na podany adres e-mail zostanie przez Wydawcę wysłana prośba o potwierdzenie woli otrzymania Newslettera. Po otrzymaniu przez Wydawcę wymienionego w zdaniu poprzednim potwierdzenia, rozpocznie się subskrypcja Newslettera, na zasadach przewidzianych przez Wydawcę.
11. Wydawca zastrzega sobie prawo do wysyłania Niezapowiedzianych Wiadomości Użytkownikom, których adresy e-mail znajdują się na liście Subskrybentów Newslettera Portalu domdesign.pl. Wydawca oznaczy Niezapowiedzianą Wiadomość wysyłaną do Użytkowników, podając nazwę klienta zlecającego wysłanie tego rodzaju wiadomości, w sposób umożliwiający Użytkownikowi identyfikację tego klienta, jako nadawcy wiadomości, jak również z podaniem, że wiadomość została wysłana przez Wydawcę na zlecenie klienta w ramach usług świadczonych przez Portal.
12. Podmioty zlecające wysyłki Niezapowiedzianych Wiadomości nie mają wglądu w dane znajdujące się na liście Subskrybentów Newslettera.
14. Użytkownik, który znajduje się na liście Subskrybentów Newslettera, może w każdym czasie usunąć swoje dane z tej listy. Rezygnuje tym samym z otrzymywania Newslettera Portalu domdesign.pl., jak również z otrzymywania Niezapowiedzianych Wiadomości.
 
Postanowienia końcowe

 

 1. DomDesign.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.
   
 2. Przy złożonym systemie informatycznym, działającym na tak dużą skalę jak w przypadku trojmiasto.pl, mogą wystąpić awarie techniczne, spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem.
   
 3. DomDesign.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem portalu ogłoszeniowego.
   
 4. DomDesign.pl zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego zablokowania konta użytkownika ogłoszeń, w przypadku kilkukrotnego łamania niniejszego regulaminu. W przypadku zablokowania, blokowane są również wszelkie ogłoszenia dodane z tego konta. Portal domdesign.pl nie zwraca kosztów usługi wyróżniania ogłoszeń kodem SMS, w przypadku zablokowania konta użytkownika.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Portalu domdesign.pl pod adresem:  WWW.domdesign.pl
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.

 

 
producent drzwi
Domdesign Underground
Kontakt             Regulamin
Home Up
zamknij